FAQ

06-1212 3000

info@woningverhuurutrecht.nl

Aan alles komt een eind, zo ook aan de huur van jouw woning. Misschien heb je een andere (koop)woning gevonden of heeft de verhuurder andere plannen met de woning. Hoe dan ook, WoningVerhuurUtrecht.nl doet er alles aan om het eind van de huurperiode zo goed mogelijk te begeleiden. Lees onderstaand stappenplan goed door en lever je woning schoon, leeg en vrij van inschrijvingen en contracten op (aantonen per email), zodat je de borg snel terugontvangt. Zodat we allemaal – jij, de verhuurder en WoningVerhuurUtrecht.nl – positief terugkijken.

Hieronder vind je de stappen die we doorlopen indien WoningVerhuurUtrecht.nl jouw makelaar of de beheerder van jouw woning is en wat jou daarbij te doen staat.

Huur opzeggen

De huur zeg je vóór de eerste van de nieuwe maand schriftelijk op; de opzegtermijn is gebruikelijk één kalendermaand. Dus: opzeggen op de 22e betekent dat je huurt tot en met de laatste dag van de volgende maand (en niet tot de 22e van de volgende maand). Huur je via WoningVerhuurUtrecht.nl dan kun je ook per e-mail opzeggen.

Ben je op zoek naar een nieuwe (huur)woning, dan helpt WoningVerhuurUtrecht.nl je hier natuurlijk graag bij. Geef tijdig aan dat je een nieuwe woning zoekt en van plan bent op te zeggen. Wij stemmen dan ook af wat te doen met je huidig woning nadat de huurperiode is verlopen en wellicht kunnen wij je adviseren in het vervolgproces bij je volgende woning.

Voorbereiding oplevering

Invullen uittredingsformulier. Zodra de einddatum van de huurperiode bekend is, hebben zowel jij als de verhuurder/beheerder veel te doen. Een goede voorbereiding is het halve werk en als je huurt via WoningVerhuurUtrecht.nl vragen we je om een uittredingsformulier in te vullen. Je kunt hierbij je ervaringen met de woning aangeven, maar ook welke spullen je ter overname wilt aanbieden aan de volgende bewoner. Dit zorgt voor een vlotte afhandeling en zo min mogelijk werk en tijd voor jou in deze drukke periode.

Voorbereiden verhuizing. Ook voor je nieuwe (huur)woning heb je in deze periode veel te doen. Zoals het wijzigen van nutsvoorzieningen en abonnementen, doorgeven van adreswijziging en het plannen van de verhuizing. Zie daarvoor onze tips bij woninghuur voorbereiden.

Bezichtigingen. Veelal wordt de woning opnieuw verhuurd en dat betekent dat potentiële huurders de woning komen bezichtigen. Indien de bemiddeling door WoningVerhuurUtrecht.nl gebeurt, stemmen we uiterlijk 24 uur vooraf de bezichtiging met jou af.

Voorinspectie. Jij levert de woning schoon en in oorspronkelijke staat op (zie onderstaande checklist wat dit inhoudt). Circa twee weken voor einde huurperiode vindt daarom een voorinspectie plaats. Deze plant WoningVerhuurUtrecht.nl met jou in. Hierbij beoordeelt de makelaar en/of verhuurder de status van de woning en de eventuele afwijking ten opzichte van de start van de huurperiode. En er wordt overlegd of en hoe eventueel door jou gedane aanpassingen moeten worden hersteld.

De bevindingen worden vastgelegd in het inspectierapport en met jou gedeeld. Hierdoor weet jij concreet of je zaken aan de woning moet herstellen vóór de oplevering, zodat dit geen invloed heeft op jouw borg. Verder worden er praktische afspraken gemaakt over overname, overdracht en oplevering.

Overdracht

Eindinspectie en check-out. Op (de werkdag voor) de dag van overdracht vindt de eindinspectie en check-out plaats. Deze duurt meestal zo’n 30 minuten. Hierbij legt WoningVerhuurUtrecht.nl en/of de verhuurder de definitieve status van de woning vast in het inspectierapport, onderbouwd met foto’s: is deze inderdaad schoon en in oorspronkelijke staat opgeleverd? Ook worden de meterstanden opgenomen. Jij overhandigt tot slot alle sleutels aan de makelaar/verhuurder. 

Borg terugontvangen. De borg ontvang je zo spoedig mogelijk retour na de oplevering en nadat:

  • je ons per e-mail het bewijs van adreswijziging bij de gemeente hebt doorgegeven en de adreswijziging voor einde huurperiode ingaat. Iedere dag dat je langer op het oude adres ingeschreven, leidt tot kosten en worden verrekend met de borg.
  • je ons per e-mail de betaalbewijzen van de gemeentelijke heffingen en kosten voor nutsvoorzieningen hebt gestuurd. We willen voorkomen dat de nieuwe huurder of verhuurder met onbetaalde rekeningen achterblijft.
  • je ons per e-mail aantoont dat de tv en internetaansluiting vrij is voor volgend gebruik: het abonnement is beëindigd of verhuisd en de eventuele apparatuur is retourgestuurd. Iedere dag dat de aansluiting niet voor de nieuwe huurder beschikbaar is, leidt tot kosten die worden verrekend met de borg.
  • je ons per e-mail hebt laten weten op welk rekeningnummer de borg moet worden gestort.

Op de borg worden de eventuele herstelkosten ingehouden indien de woning niet is teruggebracht in de afgesproken staat en/of de schoonmaakkosten van minimaal € 200,- excl. BTW indien de woning niet schoon is opgeleverd.

Checklist eindinspectie

Om je goed voor te bereiden op de voor- en eindinspectie, vind je hieronder een checklist met daarin de meest voorkomende werkzaamheden die door jou moeten zijn uitgevoerd voordat de eindinspectie plaatsvindt.

Op het moment van de eindinspectie van het gehuurde moet deze voldoen aan de volgende eisen:

1. Tenzij deze door een opvolgende huurder zijn overgenomen, in welk geval deze opvolgende huurder dit schriftelijk bij verhuurder dient te hebben bevestigd, dienen de volgende voorwerpen en andere zaken te zijn verwijderd:

  • Spijkers, schroeven e.d. uit wanden, vloeren en plafonds. Gaten moeten vakkundig en netjes zijn dichtgemaakt en in dezelfde kleur zijn overgeschilderd waarbij de plek van de aanpassing niet zichtbaar moet zijn.
  • Door jou aangebrachte vloerbedekking, waaronder parket, plavuizen, zeil, ondertapijt e.d. De ondergrond dient egaal en zonder lijmresten te worden opgeleverd.
  • Zonwering (ook aan de buitenzijde van het pand), gordijnrails en steunen. Gaten moeten vakkundig en netjes zijn gedicht en overschilderd.
  • Naamplaatjes, stickers en plakplaatjes. Beschadigingen die hierdoor ontstaan, moeten zijn hersteld.
  • Aanbouwsels en alle andere bouwsels op het balkon / terras en elders. Beschadigingen die hierdoor ontstaan, moeten zijn hersteld.

2. Het gehele gehuurde, inclusief buitenruimte, schuur en/of berging dient schoon en leeg te zijn.

3. Het tot het gehuurde behorende hang- en sluitwerk dient naar behoren te functioneren.

4. Alle sleutels van de binnendeuren dienen in de sleutelgaten te zitten, terwijl alle sleutels van de buitendeuren (voordeur, balkondeur, schuur- en/of bergingsdeur e.d.), dus ook de duplicaten, bij de eindinspectie moeten worden ingeleverd. Sleutels mogen nooit rechtstreeks aan de opvolgende huurder worden afgegeven!

5. Alle schakelaars en wandcontactdozen (stopcontacten) dienen onbeschadigd, ongeverfd en in de oorspronkelijke kleur te zijn. Zelf aangebrachte elektriciteitsvoorzieningen (waaronder draden over vloer of plint) dienen te zijn verwijderd.

6. De oorspronkelijke bel moet op de oorspronkelijke plaats zitten.

7. Alle plafonds dienen in de oorspronkelijke toestand en in de oorspronkelijke witte kleur te worden achtergelaten.

8. Alle kasten, keuken, sanitair en tegelwerk dienen schoongemaakt en zonder beschadigingen te zijn.

9. Beschadigde deuren, wanden, sanitair en kranen moeten zijn hersteld of vervangen.

10. Tegels waarin gaten zijn geboord of die op andere wijze zijn beschadigd, moeten zijn vervangen door identieke tegels, waarbij tevens het voegwerk onzichtbaar moet zijn gerepareerd.

11. Het gehuurde dient schoon te zijn. Dit is een subjectief begrip, maar neem het zekere voor het onzekere. Schoon betekent ondermeer: volledig stof-, vlek-, vuil- en vetvrij.

Bron: Raad voor Onroerende Zaken

Wat houdt de tusseninspectie in?

Op een afgesproken tijdstip vindt er in het gehuurde door de (beheerder van de) verhuurder samen met jou een voorinspectie (ook wel tusseninspectie genoemd) plaats. Het is belangrijk dat je bij die voorinspectie aanwezig bent. Bij de voorinspectie krijg je van de (beheerder van de) verhuurder te horen wat je moet doen om het gehuurde naar behoren achter te laten. Dat kan betekenen dat je voor het verlaten van het gehuurde nog onderhoudswerkzaamheden moet verrichten of dat je gebreken dan wel veranderingen t.o.v. het begin van de huurperiode moet herstellen.

In sommige gevallen kan het ook zijn dat de verhuurder of wellicht een nieuwe bewoner/huurder deze aanpassingen van je wenst over te nemen. Denk hierbij aan gemonteerde planken, een nieuwe vloer in de slaapkamer, een spiegelkast etc. Mochten hierover afspraken tussen jou en de nieuwe huurder zijn gemaakt, dan dienen deze 3 dagen voor de eindinspectie naar de makelaar en verhuurder te worden gestuurd zodat deze de betreffende partijen hierover kunnen informeren.

Dit alles dien je in samenspraak met de (beheerder van de) verhuurder in het voorinspectierapport vast te leggen. Dit rapport wordt zowel door jou als door de (beheerder van de) verhuurder ondertekend.

Bron: Raad voor Onroerende Zaken

Hoe voorkom ik verrassingen bij de eindinspectie?

De voorinspectie wordt verricht terwijl je nog in de woning woont. Je inboedel staat nog op de vertrouwde plaats. Het is daarom mogelijk dat de (beheerder van de) verhuurder niet alles kan waarnemen en daardoor wijzigingen of gebreken over het hoofd ziet. Ook kan er simpelweg iets over het hoofd worden gezien. Uiteindelijk moeten die zaken voor je vertrek door jou wel voor elkaar zijn gemaakt. Als je veranderingen aan het gehuurde hebt aangebracht, of als er ergens schade aanwezig is, doet je er daarom verstandig aan om dat tijdens de voorinspectie aan de (beheerder van de) verhuurder te melden. Ook als je twijfelt of bepaalde werkzaamheden wel of niet door jou moeten worden uitgevoerd, kun je dat het beste aan de (beheerder van de) verhuurder vragen. Op die manier voorkom je dat je later tijdens de eindinspectie voor verrassingen komt te staan en geconfronteerd wordt met gebreken of veranderingen die je alsnog ongedaan moet maken of met onderhoud dat je alsnog moet uitvoeren. Op het moment van de eindinspectie is daar wellicht echter geen tijd meer voor.

In dat geval, zoals beschreven in je huurovereenkomst, zal de verhuurder deze zaken voor jouw naam en rekening laten uitvoeren. De kosten van herstel of vervanging zullen dan worden verrekend met de door jou betaalde waarborgsom of als extra gefactureerd worden.

Bron: Raad voor Onroerende Zaken

Hoe moet ik de woning opleveren?

De verhuurder hanteert bij de beëindiging van de huurovereenkomst de volgende hoofdregel: Voordat je het gehuurde definitief verlaat, dien je het gehuurde geheel ontruimd en schoon op te leveren, in de goede, oorspronkelijke staat. De oorspronkelijke staat is de staat waarin je het gehuurde bij het aangaan van de huurovereenkomst ontving. Het spreekt vanzelf dat de normale veroudering die het gehuurde tijdens jouw bewoning heeft ondergaan, hierbij buiten beschouwing wordt gelaten, mits je tijdig en goed onderhoud hebt gepleegd.

Deze hoofdregel en de andere regels gelden ook voor de buitenruimte en bijbehorende voorzieningen zoals een berging of schuur.

Bron: Raad voor Onroerende Zaken

Ik heb (in overleg) wijzigingen in de woning aangebracht, wat moet ik hiermee doen?

Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAVs) die met schriftelijke toestemming van de verhuurder in het gehuurde zijn aangebracht, hoeven niet door jou ongedaan gemaakt te worden. De afspraken die jij hierover maakt met de verhuurder worden vastgelegd in een overname-overeenkomst tussen jou en verhuurder of per email. Wij wijzen er op voorhand op dat er van verhuurder geen financiële vergoeding voor deze ZAVs zal worden gegeven en jij er daarmee voor kiest geen gebruik te maken van je recht om dergelijke ZAVs aan het einde van de huurperiode mee te nemen.

Daarnaast kunnen er ZAVs zijn waarvan jij met de volgende huurder overeen bent gekomen dat die deze zaken van je overneemt. Je kunt daarbij denken aan door jou aangebrachte vloerbedekking, vitrage, gordijnen, gordijnrails, lampen, zonwering e.d.. De afspraken die je hierover maakt met de verhuurder en met de huurder die na jou komt, worden vastgelegd in een overname-overeenkomst tussen jou en de nieuwe huurder. Deze dient je ook per email naar de makelaar en/of beheerder te sturen.

Bron: Raad voor Onroerende Zaken

Wat gebeurt er als er bij de eindinspectie nieuwe gebreken of veranderingen aan het licht komen?

Het kan gebeuren dat er tijdens de eindinspectie schade, achterstallig onderhoud, andere gebreken of veranderingen aan het licht komen die je voor jouw rekening ongedaan had moeten maken en die de (beheerder van de) verhuurder bij de voorinspectie niet heeft geconstateerd. Is dat het geval, dan worden dergelijk schade, gebreken of veranderingen opgenomen in het eindinspectierapport. Het hangt van de omstandigheden af, of je nog een korte tijd krijgt om dergelijke gebreken alsnog ongedaan te maken. Echter, als het gehuurde al opnieuw verhuurd is, dan kan de verhuurder jou na de ingangsdatum van de nieuwe huurovereenkomst geen gelegenheid meer geven om werkzaamheden in het gehuurde uit te (laten) voeren, tenzij de nieuwe huurder jou daarvoor schriftelijk toestemming verleent. Als de verhuurder of de nieuwe huurder aan jou geen schriftelijke toestemming geven, of als je van de geboden gelegenheid geen of onjuist gebruik maakt, dan zal de verhuurder zich genoodzaakt zien om de herstelkosten van de betreffende schade, onderhouds- of herstelwerkzaamheden op jou te verhalen.

Bron: Raad voor Onroerende Zaken

Next steps

1. Op zoek naar een nieuwe huurwoning

2. Bereid je bezichtiging voor

3. Deze droomwoning wil ik huren!